Warunki korzystania z jachtów i bazy klubowej Wydrukuj ten artykuł

   Z klubowego sprzętu pływającego mają prawo korzystać wyłącznie członkowie Klubu, a także osoby im towarzyszace, na zasadach i warunkach określonych w uchwale Zarządu z dnia 17 sierpnia 2015 r.

   Załogi jachtów wnoszą na rzecz Klubu opłatę za pływanie wg poniższej tabeli: 

Opłaty za każdą rozpoczętą dobę pływania w zł

Jacht

Członkowie klubu

Osoby towarzyszące członkom klubu

(najbliższa rodzina)

Dorośli

Młodzież ucząca się, dzieci, emeryci, kapitan jachtu

Orion

Andromeda

12

6

20

Albatros

Archimedes

Tauri

Alcor

10

5

20

Umi

9

4,5

20

Zefirek

Pallas

8

4

20

Uwaga: pod pojęciem „młodzież” należy rozumieć osoby uczące się lub studiujące w szkołach lub uczelniach dziennych; nie wieczorowych czy zaocznych.

Zwolnieni od wnoszenia w/w opłaty są: Członkowie Honorowi Klubu, Opiekun jachtu ustanowiony przez Zarząd Klubu na dany rok, sponsorzy Klubu lub jachtu, zaproszeni przez Zarząd goście, uczestnicy regat, słuchacze klubowych kursów żeglarskich i motorowodnych oraz instruktorzy w czasie prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu.

 

   Członkowie Klubu, którzy nie wykażą się conajmniej 20-godzinami pracy na rzecz Klubu (remonty jachtów, prace na rzecz klubu itp.) zobowiązani są uiścić opłatę 200 zł za nieprzepracowane godziny (10 zł za godzinę).

    Załoga ponosi w czasie rejsu wszystkie koszty eksploatacyjne jachtu, a także, solidarnie, pełną odpowiedzialność materialno-prawną za wszelkie szkody i awarie powstałe na jachcie od momentu przejęcia jednostki do momentu jej zwrotu. Odpowiedzialność o której mowa obejmuje koszty naprawy szkód i, lub usunięcia skutków awarii, a których odzyskanie z tytułu ubezpiczenia jachtu okaże się dla Klubu nieopłacalne, m.in. z powodu utraty zniżek za tzw.”bezawaryjność” i kwoty„franszyzy redukcyjnej” (10% kosztu). Odpowiedzialność załogi może być pomniejszona o kwotę ewentualnie uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków” (NNW) określonych przez ubezpieczyciela.

   Wszelkie nie refundowane przez ubezpieczyciela – szkody, straty lub uszkodzenia powstałe na jachcie w trakcie rejsu, muszą być naprawione na koszt załogi rejsowej w terminie umożliwiającym dalszą eksploatację jachtu.
 

  Postój jachtu lub składowanie sprzętu, materiałów itp. na terenie Klubu:

Miejsce

Za każdy rozpoczęty miesiąc

Członkowie Klubu

Osoby spoza Klubu

Na lądzie.

Teren klubu

Ze stażem członkowskim powyżej 5 lat

10 zł/mb

Powyżej stawki 50 zł/mb.

Cena do negocjacji

Ze stażem członkowskim od 3 do 5 lat

25 zł/mb

Ze stażem członkowskim do 3 lat

50 zł/mb

W hangarze klubowym

Latem 1.05 – 31.10

10 zł/m2

Powyżej stawek dla członków klubu.

Cena do negocjacji

Zimą 1.11 – 30.04

30 zł/m2

Plac gosp. celem składowania nieeksploatowanych jachtów, sprzętu, przyczep podłodziowych, łoży pod jachty itp.

Ze stażem członkowskim powyżej 5 lat

10 zł/mb

Powyżej stawek dla członków klubu.

Cena do negocjacji

Ze stażem członkowskim od 3 do 5 lat

25 zł/mb

Ze stażem członkowskim do 3 lat

50 zł/mb

  

   Użytkowanie pomieszczeń klubowych: 

Rodzaj pomieszczenia

Członkowie Klubu

Osoby spoza Klubu

Boks magazynowy

50 zł/miesięcznie

-

 

 

   Użytkowanie urządzeń technicznych: 

Rodzaj urządzenia

Członkowie Klubu

Osoby spoza Klubu

Pobór energii elektrycznej na jacht

W sezonie – nieodpłatnie, poza sezonem wg wskazań licznika

Cena do negocjacji

 

   Wszystkie osoby korzystające z bazy klubowej obowiązane są do przestrzegania porządku, bezpieczeństwa przeciw pożarowego,         dobrych obyczajów oraz regulaminów, zarządzeń i poleceń władz Klubu.

 Warunkiem korzystania z bazy klubowej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i prac na jachtach, jest podpisanie i przestrzeganie przez członków lub osoby pracujące na rzecz klubu Regulaminu BHP i PPoż.

Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialno-prawnej za przechowywany na terenie Klubu, przez członka Klubu, sprzęt, jacht lub jego wyposażenie.

   Klub zastrzega sobie prawo zmiany w/w stawek i warunków korzystania z jachtów i bazy klubowej bez powiadomienia.

Wszelkie zmiany i zasady korzystania z jachtów i bazy klubowej będą umieszczane bezzwłocznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

 

Gdynia, 22 grudnia 2017

                                                                                                                                                                                              Za Zarząd

                                                                                                                                                                                              /-/ Komandor Klubu

                                                                                                                                                                                              Dariusz Szumiński