Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Opiekunowie jachtw wraz z za?ogami proszeni s? o przygotowywanie jachtw do zimowania. Przypominamy, ?e po wyj?ciu jachtu z wody kad?ub nale?y w?a?ciwie zakonserwowa?: dok?adnie umy? s?odk? wod? wewn?trz i na zewn?trz (uwaga na ochron? ?rodowiska!), spu?ci? wod? z silnikw i zbiornikw, usun?? wod? i zanieczyszczenia z zenz itd.; zda? bosmanowi: akumulatory, butle gazowe, pirotechnik?, ?rodki sygnalizacyjne, UKF-ki, ko?a, kamizelki asekuracyjne i pasy ratunkowe ze ?wiate?kami, koce, materace, ?agle.

Teczk? z dokumentami jachtu prosz? zda? do kierownika klubu.

Reszt? sprz?tu, po zakonserwowaniu, zmagazynowa? w boksach. Z jachtw nale?y zdemontowa? wszystko, co mo?e stanowi? pokus? dla z?odziei, zostawi? otwarte luki, bakisty, zej?ciwki, szafki itp., sprz?tn?? boksy, usun?? z nich zb?dne i nie maj?ce zwi?zku z klubowym jachtem przedmioty i szpeje.

Do 30.11.2018 r. opiekunowie i armatorzy jednostek proszeni s? o z?o?enie sprawozda? z eksploatacji jachtw w minionym sezonie (druki do pobrania w sekretariacie).
Do 30.11.2018 r. nale?y sk?ada? wnioski o przyznanie lub przed?u?enie opieku?stwa nad jachtami klubowymi na rok 2019 (druki do pobrania w sekretariacie).
Do 30.11.2018 r. opiekunowie jachtw klubowych zobowi?zani s? przedstawi? spis napraw i robt koniecznych do wykonania na jachcie w sezonie remontowym z zaznaczeniem, ktre z nich wykonane zostan? si?ami za?ogi.

Z przykro?ci? informujemy, ?e niektrzy cz?onkowie klubu zalegaj? z op?atami sk?adek i innymi zobowi?zaniami finansowymi. Prosimy o pilne uregulowanie zaleg?o?ci.

Z ?eglarskim pozdrowieniem
Komandor Klubu
/- / Dariusz Szumi?ski

Zmieniony: czwartek, 8 listopada 2018 18:06
 

Translate this page